Izakhamizi Zase Hulumeni wase-Santa Lucia

Izakhamizi Zase Hulumeni wase-Santa Lucia

Ukuba yisakhamuzi ngotshalomali kungenziwa ngokuthengwa kwezibopho zikahulumeni ezingeyona inzalo. Lezi zibopho kufanele zibhaliswe bese zihlala egameni lomfakisicelo isikhathi esiyiminyaka emihlanu (5) kusukela ngosuku lokukhishwa kokuqala hhayi ukuheha isilinganiso senzalo.

Izakhamizi Zase Hulumeni wase-Santa Lucia

Uma isicelo selungelo lokuba yisakhamizi ngokutshala imali kumabhondi kahulumeni seluvunyelwe, kufanele ukuthi kutshalwe imali elandelayo:

  • Umfakisicelo osebenza yedwa: US $ 500,000
  • Umenzi wesicelo ofaka isicelo kumlingani: US $ 535,000
  • Umenzi wesicelo ofaka isicelo kumlingani kanye nabanye abangaba ngababili (2) abanye abaxhomekeke kubo: US $ 550,000
  • Umuntu ngamunye obengezela kufanelekile: US $ 25,000